Základné informácie

 • Stanica technickej kontroly v Námestove je situovaná na križovatke ciest Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín
 • Od centra Námestova je vzdialená len 1 km
 • ponúka kvalitné služby
 • kontrolujeme technický stav vozidiel:
  • so zážihovým (benzínovým) motorom
  • s dieslovým (naftovým) motorom
  • elektromobilov
  • s alternatívnym pohonom (B/LPG, B/CNG)
  • prívesy a návesy
  • motocyklov – všetky kategórie
 • vykonávame emisné kontroly motorových vozidiel:
  • so zážihovým (benzínovým) motorom bez katylyzátora
  • so zážihovám motorom a zdokonaleným emisným systémom, (benzínové vozidlá s katalyzátorom)
  • s dieslovým (naftovým) motorom
  • s alternatívnym pohonom (B/LPG, B/CNG)

Pravidelná kontrola technického stavu motorového vozidla sa vykonáva v rozsahu overenia

 • dokladov
 • stavu a činností mechanizmov a zariadení vozidla, jeho súčastí a výbavy z hľadiska plnenia stanovených podmienok

Zvláštna kontrola

 • sa vykonáva mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (napr. kontrola brzdovej sústavy, riadenia, osvetlenia, atď., alebo KTS v celom rozsahu). Výsledok tejto kontroly slúži zákazníkovi ako informácia.

Opakovaná kontrola

 • kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly. V ostatných prípadoch sa musí vykonať v plnom rozsahu.

Administratívna kontrola

 • je na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením splnenia emisných limitov (z dôvodu ojedinelých možných problémov zo strany policajných orgánov iných štátov, neakceptujúcich naše právne normy a vyžadujúcich označenie evidenčného čísla aj u nového vozidla kontrolnou nálepkou EK, resp. s iných dôvodov ), ďalej pri poškodení, strate alebo odcudzení dokladov o vykonanej EK (Osvedčenie o EK a Kontrolná nálepka), pri poškodení, strate alebo odcudzení evidenčného čísla, môže si držiteľ vozidla vyžiadať vykonanie administratívnej kontroly, ktorá sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly (EK alebo STK), konkrétne porovnaním identifikačných údajov vozidla a jeho motora s identifikačnými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.
  Pri zhode porovnávaných údajov v rámci administratívnej kontroly pracovisko vydá Protokol i Osvedčenie a perforovanú kontrolnú nálepku nalepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom. U administratívnej kontroly sa vyznačí čas – platnosť kontrolnej nálepky do termínu prvého overenia. Pri administratívnej kontrole v čase platnosti EK alebo STK sa vyznačí pôvodný čas platnosti (admin. kontrolu v čase platnosti EK alebo STK môže vykonať iba pracovisko ktoré vykonalo pôvodnú – ešte stále platnú EK alebo STK ).