Dieselové motory

Vznetové (dieselové) motory

Na vozidle so vznetovým motorom po kontrole dokladov a stanovení hodnôt kontrolovaných parametrov odborne spôsobilá osoba vykonáva kontrolu úplnosti a funkčnosti motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameranú najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, preplňovacie zariadenie, palivový a výfukový systém, reguláciu dodávky paliva a kontrolu elektronického indikátora poruchy, ďalej kontrolu nastavenia motora vozidla zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania predpísaných hodnôt určených pre vozidlo výrobcom, najmä otáčok voľnobehu a maximálnych otáčok motora a zistenia dymivosti metódou voľnej akcelerácie meraním súčiniteľa absorpcie a jej porovnanie s emisným limitom.

Ako často musia ísť na emisné kontroly vozidlá s dieslovým motorom ?

„Intervaly sú zhodné s lehotou kontroly technického stavu vozidla. „

  • každých 24 mesiacov (osobné vozidlá)
  • každých 12 mesiacov ( nákladné vozidlá, autobusy …)

Konečne si môžem urobiť na svojho tátoša v jeden deň a na celé dva roky „STKáčku“ aj „emisnú“. Mám totiž TDi.