Benzínové motory

Zážihové (benzínové) motory

U vozidla so zážihovým motorom vykoná odborne spôsobilá osoba najskôr kontrolu dokladov a zo špecializovaných odborných katalógov stanoví výrobcom určené hodnoty kontrolovaných parametrov. Potom vykoná vizuálnu prehliadku častí motora, ktoré majú vplyv na emisiu škodlivín – palivovej sústavy, čističa vzduchu, zapaľovacej sústavy, ventilového rozvodu, odvetrania kľukovej skrine a výfuku. Nasleduje kontrola nastavenia základných parametrov motora pri otáčkach voľnobehu, overenie funkčnosti zapaľovacej sústavy a chodu motora pri zvýšených otáčkach a meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého CO a nespálených uhľovodíkov HC vo výfukových plynoch.

Ako často na emisné kontroly ?

  • Lehota emisnej kontroly vozidla so zážihovým motorom bez zdokonaleného emisného systému je 12 mesiacov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom každých 12 mesiacov.
  • Lehota emisnej kontroly so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom ( s katalyzátorom) sú 4 roky po prvom prihlásení vozidla do evidencie, následne každé dva roky.